Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Agrari del Baix Llobregat

Línies estratègiques i objectius del Consorci 

El Pla Gestió i Desenvolupament és un document que respon a la pregunta de què ha de fer el Parc Agrari. Per aquest motiu és una contribució important per tal de configurar el model de parc. Aquest pla es va començar a redactar en el marc del programa LIFE, que estudiava com havia de ser i quina era la viabilitat d´un Parc Agrari al Baix Llobregat.

Amb la seva redacció provisional, el Pla de Gestió i Desenvolupament va servir de referència per a l´actuació del Consorci del Parc Agrari i, cosa molt important, es va posar a prova. El redactat provisional va ser objecte d´una àmplia consulta amb el sector agrari, administracions i entitats socials i científiques. El resultat de l’experiència de l’aplicació i el resultat de la consulta van permetre la redacció i aprovació definitiva del Pla de Gestió i Desenvolupament l’any 2002. Mentre això es produïa, es va redactar i endegar el procés d’aprovació del Pla especial del Parc Agrari. El Pla especial és una altra eina per concretar, en aquest cas urbanísticament, el model de parc.

El Pla de Gestió i Desenvolupament assenyala els àmbits d’actuació, i ho fa des de la realitat del moment de la seva aprovació. Amb el temps, les transformacions del territori i de l’activitat agrària del parc, així com la formulació de noves propostes, motivaran una actualització del Pla. Però, ara per ara, aquest marca la pauta de les actuacions per al desenvolupament de l’activitat agrària, la millora de les condicions ambientals i la potenciació dels valors d’aquest territori. Una tasca necessària per revalorar l’espai agrari del parc en el conjunt del territori i en la percepció que en té la nostra societat.