Projectes i informes

Es pot editar aquest text, edintant la vista i anant a àrea global.
dijous, 24 octubre, 2019

El Projecte BRAAVA planteja introduir noves varietat de BRAssiques d’Alt Valor Afegit adaptades a l’espai agrari del Baix Llobregat, així com ampliar les varietats disponibles, amb l’objectiu de millorar i diversificar la productivitat, la competitivitat i els rendiments econòmics del sector hortícola del Parc Agrari.  També s’ha treballat per associar aquestes varietats a segells de qualitat que permetin als consumidors identificar el valor afegit d’aquests productes.